Workshow series, vol. 18
Delving into the Erotics of Dance
s/with Matthew Rogers & Chris Leuenberger​​​​​​​
Na tomto workshope sa s vami podelíme o stratégie a nástroje pre generovanie tanečných foriem, vychádzajúcich zo skúsenosti prežívania pôžitku a vitality. Budeme nasledovať vlastnú zvedavosť a skúmať, čo spúšťa našu túžbu hýbať sa. Budeme používať dotyk a spoločne vytvárať zvuk. Zameriame sa na celotelový pôžitok v priebehu tancovania. V skupine, v duetoch a sólovej forme budeme odkrývať kvality pohybu, ktoré podporujú viditeľnosť a silu našej erotickej prirodzenosti. Na základe reflexie si môžeš predefinovať svoje chápanie erotiky v tanci.


In this workshop we will share tools and strategies for generating dance forms from an experience of pleasure and vitality. We’ll follow our curiosity and explore what engages our desire to move. We’ll use touch and create sound together. We’ll exercise full body pleasure while dancing. In group, duet and solo form, we will uncover qualities of movement that support the visibility and power of our own erotic nature. With some reflection you may redefine your understanding of erotics in dance.

You may also like

Back to Top