l a l i t a
 desať dní tela v ústraní / ten days of body retreat

s / with Jaro Viňarský
JULY 17.- 26. / KioSK 2017 / Stanica Žilina - Záriečie
 
Experience is the ground. Skúsenosť je pôda.
Awareness is the path. Uvedomenie je cesta.
Expression is the fruition. Vyjadrenie je uskutočnenie.

Chogyam Trungpa Rinpoche 
          
lalita – tancovať so situáciou,
desať dní tela v ústraní je príležitosťou sledovať a kultivovať skúsenosť stavu, či okamihu, ktorý sme už všetci niekedy zažili, avšak nie sme si ho plne vedomí. Je to stav, v ktorom sú myseľ a telo zavnímané v rovnakej oblasti vedomia ako akýsi kinestetický bod – odrazový bod, impulz k pohybu. Ide o čo najviac uzemnený stav v činnosti našej mysle a tela, v ktorom môžeme slobodne zakúšať priamo a zároveň tejto skúsenosti dôverovať. V takomto momente sa my, priestor a ostatní stávame súčasťou vcítenia a vhľadu. Vnímanie, cítenie a konanie sa stáva čistejším, priamejším, precíznejším a adekvátnejším. Niekedy sa to stane, keď sa pohybujeme v rámci štruktúry alebo nasledujeme zadanie a súčasne sme otvorení niečomu inému, novému a sviežemu. Sme tak stotožnení s neznámom práve prebiehajúceho momentu, vyváženom spoľahnutím sa na to, čo je nám v ňom dôverne známe.

Predchádzajúce tanečné skúsenosti nie sú potrebné.

ENGLISH FRIENDLY (for english version scroll down)
lalita 2014


lalita – to dance with situation,
ten days of body retreat is the occasion to explore and cultivate an experience of a state or moment we all have experience with already, but are not fully aware of. The state when mind and body are sensed in the same field of awareness as a kinesthetic dot – point of departure, an impulse to move. It is a very grounded state in our body mind functioning in which we can freely experience directly as well as to trust that experience. In such a moment You and space and others become part of feelings and insights. Sensing, feeling and acting become more clear, precise and accurate. Sometimes it happens when we are moving within the structure or follow a task and at the same moment we are open to something else, new and fresh. We feel comfortable with the unknown of the present moment in balance with relying on what is known.

Previous dance experience is not needed.
SEE / POZERAJ

GO / CHOĎ

INHABIT / OBÝVAJ

SHARE / ZDIEĽAJ

LET IT GO / NECHAJ TO TAKLALITA 2017 / JÚL 17.-26. / Stanica Žilina - Záriečie  
(akceptuje sa iba účasť na celom workshope)
Účastnícky poplatok vrátane stravného (obedy a večere - vegetariánske) a permanentky na celý festival 
190
Ubytovanie je možné bezplatne vo vlastných stanoch v areáli Stanice Žilina - Záriečie. V prípade nepriaznivého počasia bude možné prespať priamo na Stanici v S2, kde bude prebiehať aj workshop. 

Kapacita workshopu je obmedzená !!!

DEAD-LINE prihlasovania
10.7.2017

DEAD-LINE zaplatenia účastnického poplatku prevodom na účet o.z. SKOK (je súčasťou prihlasovacieho formuláru)
14.7.2017 (je možnosť zaplatiť aj v hotovosti, viď. prihlasovací formulár)

V prípade nejasností a otázok nás kontaktujte na: 
jarovinarsky@physicalarts-sk.com alebo na čísle 0948 600 749

LALITA 2017 / JULY 17.-26. / Stanica Žilina - Záriečie 
(only whole period participation is accepted)
Workshop FEE including food (vegetarian lunch and dinner) and pass for the entire festival 
190€
Fee free accommodation is available in your own tents in outside area of Stanica. In the case of bad weather will be possible to sleep inside of Stanica in S2 space where the workshop will be held as well. 

Workshop capacity is limited !!!

DEAD-LINE to sign-up
10.7.2017

DEAD-LINE to pay via bank transfer: 
14.7.2017 (there is option to pay in cash, see in application form)

If you have an additional questions, please contact us at: 
jarovinarsky@physicalarts-sk.com or you may call number +421 948 600 749
Tento workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

You may also like

MoveFormation_photos
2015
SOLO FOR BODY II.
2013
ŽENY / WOMEN
2012
MoveFormation Vol. 1-6
2015
SOLO FOR BODY
2012
B I O
2015
S vnútrom von
2013
MEDICÍNA V TANCI so Zunou Vesan Kozánkovou
2016
YOU ARE HERE_GALLERY
2017
FCB supported by
2015
Back to Top