ANIMALINSIDE

Fyzické predstavenie na motívy rovnomennej knihy maďarského spisovateľa Lászla Krásznahorkaia a nemeckého maliara Maxa Neumanna / duet
 
A dance creation inspired by Laszlo Krasznahorkai’s and Max Neumann’s book by the same name
ABOUT
 
Suita príbehov podobných básniam a prerozprávaných postavou, ktorá – ako sa zdá – dokáže rozšíriť rozmer seba samej v čase a priestore. Tým sa drasticky posúva jej vzťah k materiálnemu svetu, je vetšia než všetky veci, zachytená v napätom momente. Je tu však aj trpiteľský, démonický vzťah k ľuďom, ktorý dodáva posúvajúcej sa osi tejto postavy psychologickú vrstvu.

ANIMALINSIDE je zobrazením porozumenia dvoch ľudí, ktorí zdieľajú akceptáciu moci v sebe samých, moci silnejšej než skrotenie, ktorému sa musia podrobiť. Je to viera v túto hlbšiu moc, temná mágia v hre sublimácie. V jadre je to viera v schopnosť tela hovoriť skutočným jazykom.

Telo jazyk maľba vyzvaní na apokalyptický súboj 
s pamäťou myšlienkami ideami a predstavami
o ľudskom druhu o moci o Bohu o zmysloch o kráse snívania
o láske vlkoch a iných zvieracích formách v nás 
zavýjanie tiel v priestore krutého času
fyzické obrazy z výtvarného a textového sveta neopísateľných emócií
stavov mysle jazyk a telo tlačení za hranice svojich vlastných pravidiel
hra s nervovým systémom diváka.


A suite of poem like stories by a figure who seems to be able to augment the dimension of himself in time and in space, which drastically shifts his relationship to the material world, larger than all things, caught in a tautening moment. But then there is this suffering demon’s relationship to men, which adds a psychological layer to the shifting axis of this thing’s capability.

ANIMALINSIDE is a display of the understanding of two humans who share the acceptance of the power in oneself that is even stronger than domestication he must impose on himself as a desire to be among others. It is a belief in this deeper power, a dark magic in the play of sublimation. At its core, it is a faith in the body’s ability to speak a true language. 
 
Body language painting called forth by the apocalyptic battle
with memory thoughts ideas and imaginations
on human kind on power on God on senses on beauty on dreaming
on love wolves and other animal forms inside us
the howling in bodies in the space of cruel time.
Physical images from fine arts and a textual world
of the unspeakable emotional states of mind
languages and bodies pushed over the borders of their own comprehension
the game of arresting the audience's nervous system.
 
 
Premiered on the 13th and 14th December 2012 at Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Garden - Centre for independent culture (Banská Bystrica, Slovakia)
Dĺžka predstavenia / Run time: 70 minutes bez prestávky / no interval
 


PRODUCTION
 
SKOK! o.z. / non - profit organization
 
CO-PRODUCERS
 
Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru (Banská Bystrica, Slovakia), Stanica Žilina-Záriečie (Žilina, Slovakia), Archa Theatre (Prague, Czech republic)
 
FINANCIAL SUPPORT of creation
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministery of Culture of Slovak republic), Nadácia Tatra Banky (Tatra Banka Foundation), Mesto Banská Bystrica (Banská Bystrica City)
 
CREW
 
Idea, choreografia a réžia / Concieved, choreographed and directed by JARO VINARSKY (also performing), 
who is one of the recipients of THE BESSIE AWARD 2013 for OUTSTANDING PERFORMER
 
v spolupráci / in collaboration with
 
Performer MAREK MENŠÍK
Svetelný dizajn / Light design TOMÁŠ MORÁVEK
Autorská hudba / Original music score JAN BURIAN
Kostýmový dizajnér / Costume design MARTIN KRATOCHVÍL
Preklady textov do slovenčiny z anglického prekladu / Translations from english to slovak DANA GÁLOVÁ
Nahovorený text  a hlas / Recorded text and voice HENRIETTA RAB and MATTHEW ROGERS


POĎAKOVANIE / WITH THANKS TO
 
pánom Krasznahorkaovi a Neumannovi za ich ústretovosť a otvorenosť s akou súhlasili a dovolili mi použiť ich spoločnú prácu na "Animalinside", nielen ako inšpiračný zdroj ale aj ako materiál pre tvorbu a jeho použite ako súčasť predstavenia 

Mr. Krasznahorkai and Mr. Neumann for their kindness and openness with which they agreed and allowed me to use their common work for "Animalinside" not just as inspirational source but also as material to play with during the creation and use it also as a part of performance 
 
ALSO
 
všetkým workshopantom, ktorí sa zúčastnili troch workshopov pod názvom "FYZIKALITA V LITERATÚRE", venovaných výskumu k témam predstavenia


​​​​​​​

You may also like

Back to Top