l a l i t a
 desať dní tela v ústraní / ten days of body retreat

s / with Jaro Viňarský
JULY 17.- 26. / KioSK 2017 / Stanica Žilina - Záriečie
 
Experience is the ground. Skúsenosť je pôda.
Awareness is the path. Uvedomenie je cesta.
Expression is the fruition. Vyjadrenie je uskutočnenie.

Chogyam Trungpa Rinpoche 
          
lalita – tancovať so situáciou,
desať dní tela v ústraní je príležitosťou sledovať a kultivovať skúsenosť stavu, či okamihu, ktorý sme už všetci niekedy zažili, avšak nie sme si ho plne vedomí. Je to stav, v ktorom sú myseľ a telo zavnímané v rovnakej oblasti vedomia ako akýsi kinestetický bod – odrazový bod, impulz k pohybu. Ide o čo najviac uzemnený stav v činnosti našej mysle a tela, v ktorom môžeme slobodne zakúšať priamo a zároveň tejto skúsenosti dôverovať. V takomto momente sa my, priestor a ostatní stávame súčasťou vcítenia a vhľadu. Vnímanie, cítenie a konanie sa stáva čistejším, priamejším, precíznejším a adekvátnejším. Niekedy sa to stane, keď sa pohybujeme v rámci štruktúry alebo nasledujeme zadanie a súčasne sme otvorení niečomu inému, novému a sviežemu. Sme tak stotožnení s neznámom práve prebiehajúceho momentu, vyváženom spoľahnutím sa na to, čo je nám v ňom dôverne známe.

Predchádzajúce tanečné skúsenosti nie sú potrebné.

ENGLISH FRIENDLY (for english version scroll down)
lalita 2014


lalita – to dance with situation,
ten days of body retreat is the occasion to explore and cultivate an experience of a state or moment we all have experience with already, but are not fully aware of. The state when mind and body are sensed in the same field of awareness as a kinesthetic dot – point of departure, an impulse to move. It is a very grounded state in our body mind functioning in which we can freely experience directly as well as to trust that experience. In such a moment You and space and others become part of feelings and insights. Sensing, feeling and acting become more clear, precise and accurate. Sometimes it happens when we are moving within the structure or follow a task and at the same moment we are open to something else, new and fresh. We feel comfortable with the unknown of the present moment in balance with relying on what is known.

Previous dance experience is not needed.
SEE / POZERAJ

GO / CHOĎ

INHABIT / OBÝVAJ

SHARE / ZDIEĽAJ

LET IT GO / NECHAJ TO TAK


Tento workshop z verejných zdrojov podporil

You may also like

Back to Top