SKOK!
je občianské združenie so zameraním na oblasť fyzických umení - súčasný tanec, fyzické divadlo a ďalšie divadelné formy vychádzajúce z práce s telom. Vzniklo v roku 2011. V prvom rade je našim záujmom mapovať dianie na slovenskej scéne na poli fyzických umení a skvalitňovať informovanosť verejnosti o tomto druhu umenia, ktorému sa u nás nevenuje veľká pozornosť.

SKOK! organizuje vlastné aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície fyzických umení a k rozvoju podmienok pre tvorbu, výskum a prezentáciu týchto umení na slovenskej kultúrnej scéne a v zahraničí. Záleží nám predovšetkým na priblížení a prehĺbení vnímania fyzických umení slovenskej širokej verejnosti a preto ponúkame cykly seminárov pre verejnosť formou neformálneho vzdelávania - tzv. W ktoré je prepojené spriblížením práce umelcov divákom aj cez aktivity prinášajúce možnosť priameho kontaktu s umelcami a ich tvorivou prácou - diskusie po predstaveniach, tzv. "showings" - ukážky tvorivého procesu v niekoľkých jeho štádiách ešte pred uvedením premiéry, možnosť byť súčasťou tvorivého procesu.

is a non-profit organization focused on physical arts - contemporary dance, physical theater and other theatrical forms based on body work. It was founded in 2011. First, our interest is to map the events on the Slovak scene in the field of physical arts and improve public awareness of this art form, which, for us doesn't pay much attention.

SKOK! organizes activities aimed at improving the position of physical arts and the development of conditions for production, research and presentation on the Slovak cultural scene and also abroad. We care primarily for approaching and deepening perception of the physical arts towards the general public and therefore we offer courses cycles for the public through informal education WorkshoW that is linked to the establishment of closer connection between the work of artists and audiences through the activities which are offering the possibility of direct contact with artists and their creative work (the discussions after performances, then so-called "Showings" - of the creative process in its several stages even before the premiere, the opportunity to become a part of creative process.Back to Top