Dame de pic / karine ponties & GUillaume t. Fromentin
Tancujúce telo a svetlo / Dancing body, dancing light
/workshop spájajúci tanec a svetlo, workshop connecting dance and ligh design/

July 18. - 28 / Stanica  žilina-záriečie / kiosk 2016 

Workshop špecifickým spôsobom prepája prax tanečníkov, hercov a svetelných dizajnérov. Vytvára jedinečný priestor na zdieľanie a vzájomný dialóg účastníkov k pochopeniu procesu umeleckej tvorby a výmeny informácií na viacerých úrovniach: verbálnej, fyzickej, osobnej a technologickej. Tento pohybový workshop predstavuje miesto sústredenia, kde sa výzvy fyzického prejavu zlievajú s predstavivosťou vo vzťahu k svetelnému zdroju.

Inšpiráciou k uvažovaniu o práci s telom a telesnosťou je fenomén prekladu ako nástroja prepojenia plurality kultúrnych identít a podstaty ľudského rodu vychádzajúcej z jednoty. Telo slúži ako objekt výskumu vo vzťahu k svetlu a tvorivej práci svetelného dizajnéra. Tá spočíva v schopnosti vytvárať nové priestory a objekty vďaka zámernému nasmerovaniu svetelných častíc a vĺn.

Umenie svietenia vychádza z pochopenia tmy ako neprítomnosti svetla a jeho formujúceho potenciálu. Z teoretického hľadiska ide o výskum tela a jeho možností vyjadrenia sa vo vzťahu k detailom osvetľovaného objektu. Svetlo je chápané ako vyberaná alchýmia, ktorá v sebe zahŕňa rôznorodé oblasti, ako napríklad fyziku, dejiny umenia, filozofiu či fyziológiu.

Zámerom workshopu je sústrediť sa na detaily tela, nie však v zmysle ich krásy a fyzického vyžarovania, ale v zmysle ich schopnosti označovať niečo hlbšie, živé a jednoduché. Telo, ktoré vstupuje do tvorby, a prostredníctvom nepohodlných polôh zotrváva v nerovnováhe, dokáže vytvoriť nádherné figúry.
            
Workshop je o objavovaní, improvizácii a tvorbe: nezáleží na zručnostiach, ale na schopnosti rozvíjať predstavivosť účastníkov a účastníčok cez premenlivé prostriedky.  Workshop je určený pre tanečníkov a hercov ako aj mímov, cirkusantov, bábkohercov či zvedavých klaunov. Každý bude mať možnosť podielať sa na tvorbe vlastného i kolektívného beštiáru.
The workshop represents a unique platform to share creative practicies of dancers, performers and light designers. It creates space for a mutual dialogue among the participants in order to understand the creative process and exchange of information on different levels: verbal, physical, personal and technological. This movement workshop will be a place of concentration where physical challenges blend with the imagination in dialogue with a source of light.

Thinking about body and physicality was inspired by a phenomenon of translation as a tool for mediation between the plurality of cultures and human unity. The body serves as a research subject in relation to light and creative work of a light designer. The essence of the light designer’s work resides in his or her ability to create new spaces and objects due to intentional directing of light particles and waves.

The art of light design is derived from understanding the notion of darkness as absence of light and its formative potential. From a theoretical perspective, the research of body and its possibilities of expression is done in relation to the details of the object in the light. Light is seen as a delicate alchemy involving many very different domains, such as physics, art history, philosophy, physiology.

The workshop objective is to focus on details of the body, not in terms of their beauty or physical eloquence but in terms of their ability to convey something deeper, living and singular. A body that enters into the material and through uncomfortable positions in unstable balance and persistence creates amazing creatures.

This will be work of exploration, improvisation and composition: it is not about skill but about arousing the imagination of each participant by providing tools that can themselves be changed. The workshop is aimed at dancers and actors as well as mime artists, circus artists, puppeteers and curious clowns. Each participant will have a chance to contribute to creating his or her own as well as collective bestiary.
Umelecká riaditeľka Dame de Pic, choreografka a performerka Karine Ponties vytvorila doposiaľ tridsať tanečných predstavení jednak pre svoju skupinu ako aj pre d'alšie zoskupenia. Niekoľko z nich bolo ocenených významnými cenami, napríklad Mirliflor (Zlatá Maska za najlepšie súčasné tanečné predstavenie v Rusku), Holeulone (najlepšie tanečné predstavenie frankofonnej časti Belgicka) a Brutalis (cena SACD). Jej práca je charakterizovaná zmyslom pre absurditu, objavovanie intimity a tlmočenie vzťahov.  

Artistic director of Dame de Pic, choreographer, performer, Karine Ponties has created some thirty dance pieces for the company with among others Mirliflor (Awarded Golden Mask for the best contemporary dance performance in Russia), Holeulone (best dance performance in French-speaking Belgium) and Brutalis (SACD Prize). Her work is characterised by a flair for the absurd, exploring intimacy and interlacing relationships.


Narodený vo Francúzsku v roku 1977, Guillaume Fromentin získal titul v štúdiách modernej literatúry a muzických umení. Ako svetelný dizajnér vytvoril koncept a grafický dizajn pre niekoľko predstavení zoskupenia Spectaculaires – Les allumeurs d’images/Groupe Dushow (from 1999-2009). V rokoch 2000-2007 bol javiskovým manažerom a svetelným dizajnérom v Grand Logis – Théâtre Bruz (Rennes).     

Born in France in 1977, Guillaume Fromentin obtained a degree in modern literature and a Master of Performing Arts. A lighting engineer, he produced the concept and graphic design for different creations by Spectaculaires – Les allumeurs d’images/Groupe Dushow (from 1999-2009). From 2000-2007 he was stage manager and lighting designer at the Grand Logis – Théâtre Bruz (Rennes). 
You may also like

Back to Top