TEA NEVER BREWED / NIKDY NEZALIATY ČAJ
 
physical performance / fyzické predstavenie / solo
 

Premiered in 2003 
Dĺžka predstavenia / Run time: 30 minutes 
 
ABOUT
 
Fyzické sólo skúma hranice mužského a ženského sveta v človeku,
rovnako ako rozpor medzi spoločenskou rolou muža
a jeho skutočnými vnútornými pocitmi. Predstavenie stavia
na každodennom boji muža za jeho „mužnosť“ – a to so sebou samým
a v spoločnosti. Nikdy Nezaliaty Čaj je úprimná spoveď s autobiografickými rysmi,
reflektujúca situáciu jedinca, búriaceho sa proti spoločenským konvenciám,
ktorá zaujme predovšetkým svojou intimitou a mimoriadnou čistotou umeleckej výpovede.
 
 

This Physical solo piece explores the boundaries of male and female world
in one human being as well as the contradiction between the social role of man
and his true inner feelings. The performance follows a physical story 
of the everyday man fighting for his "manhood" - with himself and with the society.
Tea Never Brewed is a sincere confession with autobiographical features,
reflecting the situation of the individual, rebellious against social conventions,
which attracts by its intimacy and exceptional purity of artistic statement.
 

CREW

 Námet, choreografia a interprerácia / Concieved, choreographed and performed by: JARO VINARSKY
v spolupráci / in collaboation with
 
Svetelný dizajn / Light design PAVEL KOTLÍK, redesigned by TOMÁŠ MORÁVEK & INTS PLAVNIEKS
Svetelná réžia / Lighting TOMÁŠ MORÁVEK & KATARÍNA ĎURICOVÁ
Song: Zbyňo Džadoň
Sound mix: David Vrbík
 
Music: Pole, Jean - Philippe Rameau, Jozef Vlk


AWARDS

Cena Jarmily Jeřábkové 2003, súťaž mladých choreografov / The Prize of Jarmila Jerabkova 2003, competition for young choreographers (Duncan Centre, Prague, Czech republic)

You may also like

Back to Top