TU A TERAZ - AKADÉMIA POHYBU V ŽILINE & SKOK! 

ponúkajú sériu štyroch víkendových workshopov 

This Very Moment
s/with Jaro Viňarský
Tento workshopový cyklus je príležitosťou sledovať a kultivovať skúsenosť stavu plného vedomia. Je to stav, v ktorom sú myseľ a telo zavnímané v rovnakej oblasti vedomia ako akýsi kinestetický bod – odrazový bod, impulz k pohybu. Ide o čo najviac uzemnený stav v činnosti našej mysle a tela, v ktorom môžeme slobodne zakúšať priamo a zároveň tejto skúsenosti dôverovať. V takomto momente sa my, priestor a ostatní stávame súčasťou vcítenia a vhľadu. Vnímanie, cítenie a konanie sa stáva čistejším, priamejším, precíznejším a adekvátnejším. Sme tak stotožnení s neznámom práve prebiehajúceho momentu, vyváženom spoľahnutím sa na to, čo je nám v ňom dôverne známe. V takomto stave "360 stupňovej" prítomnosti sa náš tanec stáva prostriedkom zdieľania a komunikácie.

V centre This Very Moment je praktikovanie štyroch dynamických telesných pozícii - ležanie, sedenie, státie a chodenie - tento jednoduchý sled pozícií súvisiaci s vývojom človeka je aj nástrojom pre prácu s telom, pohybom a prostriedkom k poznávaniu vlastného pohybového jazyka vedúcemu k vytváraniu tanca - k tancovaniu. Každý jednotlivý víkend sa budeme venovať jednej s pozícií, preto je možné absolvovať víkendy aj jednotlivo ako uzavreté celky, ale každopádne odporúčame prihlásiť sa na celý cyklus.

Predchádzajúce tanečné skúsenosti nie sú potrebné.

ENGLISH FRIENDLY (for english version scroll down)
This workshop cycle is the occasion to explore and cultivate an experience of a mindfull state we all have experience with already, but are not constantly aware of. The state when mind and body are sensed in the same field of awareness as a kinesthetic dot – point of departure, an impulse to move. It is a very grounded state in our body mind functioning in which we can freely experience directly as well as to trust that experience. In such a moment You and space and others become part of feelings and insights. Sensing, feeling and acting become more clear, precise and accurate.  We feel comfortable with the unknown of the present moment in balance with relying on what is known. In that state of "360 degrees" presence we our dancing becomes a tool of sharing and communication.

In the centre of This Very Moment is a practicing of Four Postures of Mindfulness - lying, sitting, standing and walking - this simple order of postures follows evolution of human being. It is also a tool to work with the body, movement as well as to explore and understand our own body-in-movement language and the way towards making dances and to dance. Each single weekend will be dedicated to one of four postures, so is why is also possible to pick weekends separately but we definitely suggest to commit for whole workshop cycle.

Previous dance experience is not needed.
Termíny / Dates
15. - 17.9. 2017 / ležanie - lying 
20. - 22.10. 2017  / sedenie - sitting
10. - 12.11. 2017  / státie - standing 
15. - 17.12. 2017 / chodenie - walking   

Rozvrh / Schedule
piatok/friday  17,00 - 20,00 (príchody, arrivals 16-17,00)
sobota/saturday 10,00 - 13,00 / 13-15,00 obedná pauza, luch break / 15 - 19
nedeľa/sunday 10,00 – 16,00 / s krátkou obednou pauzou, short lunch brek 12,30-13,30

MIESTO/PLACE Akadémia pohybu Tu a Teraz, Kragujevská 1, Žilina
CENA/PRICE:                                                                                                                                     
280€ / 200€ študenti, students – celý cyklus, whole cycle
80€ / 60€ študenti, students – jeden víkend, single weekend                                                                           

PREDNOSŤ BUDÚ MAŤ ZÁUJEMCI O CELÚ SÉRIU ! Kapacita je obmedzená !
First of all we accept whole cycle participants ! Capacity is limited !

Ak si nie ste istí, či sa chcete prihlásiť na celú sériu, prihláste sa na prvý víkend (80€ / 60€) a v prípade, že budete chcieť pokračovať, doplatíte do výšky zvýhodnenej ceny za celý cyklus.

If you are not sure about taking whole cycle, you can sign-up for a first weekend (80€ / 60€) and if you§ll then decide to continue you gonna pay a discounted price for whole cycle.

DEAD-LINE prihlasovania / to sign-up
10.09.2017

DEAD-LINE zaplatenia účastnického poplatku prevodom na účet o.z. SKOK (je súčasťou prihlasovacieho formuláru)
DEAD-LINE of payment via bank transfer to SKOK! bank account (is a part of sign-up proccess)
15.09.2017

V prípade nejasností a otázok nás kontaktujte na / If some questions please contact us: skok.info@physicalarts-sk.com
alebo na čísle / or call us: 0948 600 749
                                                
Možnosť ubytovania priamo v priestoroch Akadémie za poplatok 8€/noc s vlastnou karimatkou a spacákom ! 
There is possible to sleep in the place of workshop for an 8€/per night with your own sleeping bag and mat !

Cyklus This Very Moment z verejných zdrojov podporil:

You may also like

Back to Top