YAW

fyzicko-audio-vizuálna atrakcia / physical-audio-visual attraction


Multimediálne autorské dielo, ktoré tvorí audiovizuálno – pohybová performance, pričom
jednotlivé časti tvoria kompaktné celky a sú uvádzané aj samostatne. Princíp vychýlenia sa stal kľúčovým pojmom pre vizuálne, zvukové aj pohybové spracovanie. Akýkoľvek moment s potenciálom aktívnej konfrontácie s niečím, čo je odlišné, iné alebo zdanlivo cudzie, sa môže stať aktom vlastného vychýlenia, pohyb umožňujúci pozitívnu zmenu vnímania. 

An original multimedia artwork – audiovisual and physical performance, composed of elements
that are merged into a compact whole, and can also be presented separately. The principle of „yaw“ (or deviation) became a keyword for visual, sound and physical interpretation. Any moment having the potential to confront with something different, the other or seemingly strange, can become an act of one’s own deviation – or movement which allows for positive change of perception.


ABOUT

Dielo je umeleckou simuláciou pohybu vychýlenia– v tele, obraze a zvuku. Zvukové vychýlenie narába s vytváraním živých nahrávok z prostredia divadla a foyer, ktoré sa následne spracovávajú a vrstvia a sú dopĺňané noisovými harmonickými a rytmickými vrstvami. Vizuálne spracovanie je založené na šiestich projekčných plochách, ktorých kompozícia evokuje vyosenie celého obrazu a miesta. Pohybový materiál pracuje s balansom a jeho stratou, s presahmi medzi zvukom a obrazom a tak spolu vytvárajú ucelený a kompaktný divadelný obraz vychýlenia.

Akýkoľvek moment s potenciálom aktívnej konfrontácie s niečím, čo je odlišné, iné alebo zdanlivo
cudzie, sa môže stať aktom vlastného vychýlenia – pohyb umožňujúci pozitívnu zmenu vnímania. Naša fyzicko-audio-vizuálna atrakcia je umeleckou simuláciou pohybu vychýlenia – v tele, obraze a zvuku. Vychýliť sa s nami môžete dvomi navzájom previazanými spôsobmi – cez inštaláciu a performance.

The performance is an artistic simulation of the movement of deviation – in terms of body, image and sound. Sound deviation is represented by live recordings from theatre and foyer, which are processed and layered. These are in turn complemented with noise harmonies and rhythmic layers. Visual repre-sentation is based on six projection screens or „sites“, composition of which evokes deviation of the whole image and the space. The physical movements represent balance and its loss, following through sound and image, and thus creating a coherent theatrical image of deviation.

Any moment having the potential to confront with something different, the other or seemingly strange, can become an act of one’s own deviation – or movement which allows for positive change of percep-tion. Our physical-audio-visual attraction is an artistic simulation of the movement of deviation – in terms of body, image and sound. You can experience this in two ways – via installation or performance.


Premiered on the 12th and 13th of May 2017 at Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Garden - Centre for independent culture (Banská Bystrica, Slovakia)
Dĺžka predstavenia / Performance Run time: 25 minutes bez prestávky / no interval
Dĺžka inštalácie / Instalation Run time: flexibilná - hodina a viac / flexible - one hour and more

PRODUCTION

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry / Garden - Centre for independent culture
CREW

Vytvorili / Created by JARO VIŇARSKÝ, KRISTÍNA CHMELÍKOVÁ, MILAN SLAMA, JAKUB PIŠEK,
Teaser a grafický dizajn / Teaser and graphic design JAROSLAV SCHOLTZ
Kostýmový dizajn / Costume design PERNOWKA MANUFAKTURA


You may also like

Back to Top