VITAJ, ČÍTAJ!
Nasledujúci text možno vnímať ako iniciačný pohyb opúšťania starého príbehu, aby bol možný príbeh nový. Poteší nás, ak mu venuješ chvíľku svojej pozornosti. Je to tiež pozvanie do procesu neustálej a vedomej sebareflexie. Pozvanie k účasti. Výber svojej pozície je na tebe. Byť vzdialený pozorovateľ alebo sa chopiť príležitosti byť jedným z hýbateľov udalostí.
„Blízkosť, dotyk, komunita a dych sú esenciálne prvky DNA tanca. Súčasná kríza zasiahla nielen našu prax, ale aj to, kým sme. Tanec v podstate znamená zdieľať skúsenosť. Tanec je o komunite.“ 
Anna Teresa de Keersmaeker, december 2020
„Po-pandemické“ časy budú zrkadliť, do akej miery sme významu krízy, ktorej čelíme, porozumeli správne. Nakoľko sme, ako spoločenstvo ľudí, uznali nevyhnutnosť zmeny a aká bude naša osobná a kolektívna odozva na to, čo sa má zmeniť.
O. z. SKOK! v tomto roku uzatvára prvú dekádu svojej existencie a organicky sa transformuje.
V snahe adekvátne reflektovať desať rokov svojho pôsobenia sa preto obraciame do vnútra svojej komunity. Naša najčerstvejšia a dosiaľ pretrvávajúca skúsenosť s projektom MeMoirs XX, ktorého spontánny vznik v apríli 2020 motivovala potreba udržať si telesné spomienky na obdobie izolácie, nás privádza k presvedčeniu, že kolektívna tvorba a adresná podpora komunity sú dôležitým kľúčom k zdravému rozvoju spoločnosti a aj našej vlastnej kreativity.
Z tejto perspektívy vnímame súčasný dôraz na produkciu a umelecký marketing ako problematickú požiadavku a chybný predpoklad funkčnej a úspešnej integrácie živého umenia do života spoločnosti. Ak budeme v prvom rade reagovať na to, čo je univerzálne, na prvý pohľad obyčajné a zároveň pre každého prirodzené, potom diváka (v širšom význame) nemusíme učiť a kŕmiť nadmerným množstvom umeleckých produktov, ale prizveme ho k dialógu v pravom význame. Jeho múdrosť sa totiž neodlišuje od tej, ktorou disponujú ľudia, ktorí prečítajú každú knihu. Každý človek má čo odovzdať zo svojej prirodzenej skúsenosti, ako by povedal Ginsberg: „z naturálnej múdrosti.“ Sú aj významnejšie problémy ako strach a pochybnosti, či je práca umelca dostatočne zrozumiteľná a dokáže sa na trhu s umením presadiť. Najskôr sa oboch strán pýtajme, či skutočne chcú komunikovať – zdieľať si navzájom svoje predstavy o umení. A keď v tom budeme mať jasno, potom sa môžeme plne sústrediť na „divadlo“, kde každý počúva každého, ako aj sám seba. Takto vnímaný dialóg ustanovuje základ pre horizontálnejšie rozloženie spoločenstva, ktoré chceme v ďalších rokoch budovať.
Už od založenia občianskeho združenia v roku 2011 sa nám javilo ako dôležité prinášať verejnosti nielen predstavenia do sál kultúrnych centier a k nim pridružené aktivity neformálneho vzdelávania, no predovšetkým nás všetkých podnecovať k aktívnej účasti a prehlbovaniu vlastnej schopnosti tvoriť. Tvoriť spoločne. Veríme, že diverzifikovaná komunita má reálny potenciál priťahovať ďalších jednotlivcov a skupiny, mať prirodzený vplyv na záujem širšej odbornej aj laickej verejnosti o súčasné tanečné a performatívne formy umenia.
Naše vedomé rozhodnutie odzrkadľujú aj naše pripravované alebo už aj rozbehnuté aktivity. Jednou z nich je kompletná zmena nášho webového sídla, kde nájdete všetko potrebné. Bohatý archív mapujúci desať rokov našej činnosti, aktuálne informácie o nových a prebiehajúcich projektoch a čoskoro pribudne aj užívateľské rozhranie pre tých, ktorí by sa k nám chceli pripojiť.